top of page
Wooden Hut

OM OSS

Historie

Det begynte med Abel Ellingsen - født i Saltdal i 1753. Han giftet seg i 1783 med enken Karen Schøller Rosenvinge Dishington - eieren av Sortland gård. Paret ble opphavet til Ellingsen-slekten på Sortland.

Den 13. juni 1784 ble Abel "privilegert gjestgiver" på Sortland, og det bekreftet gården som et gryende handelssted. Abel ("den første") døde i 1828, og sønnen Jens (født 1786) overtok og drev gården frem til sin død i 1828. Da overtok hans sønn Abel Carolius (1815-1888). Abel ("den andre") fikk på 1850-tallet sammen med broren Christoffer - far til Georg "den første") bygd den nye Sortland hovedgård, der den står i dag. "Abel var en meget dygtig og insigtsfuld Jordbruger, hvorfor han i 1880 fik Kong Oscar IIs Medalje til Belønning for det norske Landbrug". (Sitat fra Gunnar Berg).

Men Abel utviklet også handelen på stedet. I 1866 pensjonerte han Gammelbryggen som handelsbod og landhandel, da han bygde ny butikk litt lenger opp på jordet. To år senere fikk han også bygd distriktets første bakeri, like nedenfor den nye butikken. Alt lå nå til rette for å bygge fremtiden på Sortland!

Etter at "Gammel-Abel" døde i 1888, tok sønnene Herman Sofus (født 1864) og Abel Corolius (født 1866) over gård og forretninger. De fikk imidlertid snart økonomiske problemer, som endte med konkurs i 1892.

Georg "den første"


Deres søskenbarn, Georg Andreas Christian Høegh Ellingsen (født 1861) - som på den tiden drev Jennestad Handelssted, og dessuten var gift med Herman og Abels søster, Karen Rosenvinge Ellingsen (født 1863) - kjøpte gnr 15 Sortland på auksjon i 1893, for 34.600 kroner.

Etter overtakelsen drev Georg A. Ellingsen handelsstedet og gården Sortland som et personlig firma i 25 år. Gjennom sine selskaper og nyskapninger bidro Georg sterkt til Sortlands utvikling frem til sin død i 1921. Og etter at han like før århundreskiftet bygde ny og stor fjøs (på den tid en av de største i Nord-Norge), utviklet han gården til et mønsterbruk - med blant annet 40 storfe (hvorav 24 melkekyr) og fem hester.

Han var poståpner for Sortland fra 1893-1918, da Sortland fikk eget postkontor. I 1895 bygde han kaianlegg, som åpnet for anløp av lokalbåtene "rett til kai". I 1896 var han med og stiftet Sortland Sparebank, og i 1918 det samme for Vesterålen Privatbank. I 1898 bygde han ny butikk - Vesterålens største landhandel og engros. I 1899 gikk han i spissen for å etablere Sortland Meieri, hvor han var styrets formann uavbrutt til 1914, og deretter fortsatte som nestformann til sin død. Og i 1903 frontet han arbeidet med å bygge Festiviteten på Sortland. I 1908 bygde han Sortland Pensionat sammen med sin søster Gerda. I 1911 etablerte han familieselskapet Sortland Elektricitetsverk AS og året etter sto Vesteraalens Hermetikfabrik A/S ferdig - der Georg var største aksjonær og styreformann til sin død. I 1914 fikk han bygd Apotek-gården.

Samtidig var han (sammen med sine brødre Carl og Jens) tungt inne i flere utenbygds selskaper - som Hindø Dampskibsselskab A/S og Sigerfjord Sildoljefabrik A/S, samt elektrisitetsverkene i Sigerfjord og Blokken. I 1911-1913 var han ordfører i Sortland.

I 1916 ga han avkall på sine handelsprivilegier for Sortland, og bidro derved til etablering av mange ulike forretnings- og håndverksvirksomheter. Frisleppet i næringslivet førte til en "bygge-boom" den neste tiårsperioden. Selv omgjorde Georg sitt personlige selskap til aksjeselskap, da han i 1918 etablerte firmaet Georg A. Ellingsen A/S.


Sønnen Abel Christoffer Ellingsen overtok farens forretninger etter Georgs død i 1921. Året etter ble Risøyrenna åpnet og hurtigruta fikk faste anløp på Ellingsen-kaia. I 1925 bygde Abel det nye Bakeriet. Tidlig på 30-tallet stiftet han selskapet Ellingsen Leiegårder A/S, som i 1938 fikk bygd "Boligen", senere kalt Odd Fellow-gården og det nye Posthuset (1953) (hvor Turist-infoen holder til i dag).

Abel solgte i 1932 butikken og engros-virksomheten til sine tidligere kompanjonger Christoffersen og Bjørneberg, som drev videre i Compani-gården som leietakere til 1961. Abel beholdt agenturet for Statens Mellager og utvidet dampskipsekspedisjonen. Han etablerte Sortland Kjøleanlegg A/S i 1934 og Nøstebua A/S i 1939. Abel var styreformann i en rekke bedrifter og organisasjoner, og var sentral i etableringen av Vesterålen Interkommunale Kommunikasjonskomite og A/L Langøya Biltrafikk i 1936, samt Vesterålens Kraftlag i 1939. Han var medlem av formannskapet i perioden 1935-1937. Først på 1950-tallet ble kaia utvidet og Ellingsen-brygga (dagens "Blåbrygga") ble bygget. I 1955 ble Ellingsens Reisebyrå etablert.

Abel døde i 1973 og sønnen Georg overtok som disponent og styreformann i de ulike familieselskapene. Utover på 1980- og 90-tallet ble eiendom, mellageret, skipsekspedisjonen og reisebyråvirksomheten de mest sentrale virksomhetene, samt engasjementet i Nordtrafikk, hvor han var styreformann.

De siste års omstillinger har medført at man nå ikke lenger driver skipsekspedisjon i egen regi, og agenturet for Statens Mellager er falt bort. I det gamle havneområdet ble første byggetrinn av Skibsgården reist i 1992, som i 1998 ble utvidet til dagens kjøpesenter. Selskapets hovedaktivitet er følgelig nå rettet mot utvikling, forvaltning og drift av eiendommer. I tillegg til forretnings- og kontorlokaler, er også boligutvikling, både for utvikling og salg, blitt en sentral del av virksomheten.

I dag driver Georgs sønner bedriften -  Arne, Olav og Geir Abel - 7. generasjon Ellingsen på handelsstedet Sortland.

bottom of page